Can you monetize YouTube shorts?

Can you monetize YouTube shorts?